gemiddelde
waardering
8.3
Uitleg over de gemiddelde waardering van Chapman Events:

De gemiddelde waardering van Chapman Events is opgebouwd uit de (som van alle klantenwaarderingen) / (het aantal klantenwaarderingen).

Chap News

WKR uitstel tot 2015
WKR uitstel tot 2015
Datum: 8 mrt. 2013
Staatssecretaris Weekers van financiën stelt de invoering van de werkkostenregeling een jaar uit tot 1 januari 2015. Er moet nog veel aan verbeterd en vereenvoudigd worden om de administratieve lasten voor bedrijven omlaag te brengen. U hoeft dus vooralsnog niet over te stappen. 

Valt uw evenement wel/niet binnen het forfait van de WKR?
Een grote rol voor de vraag ‘valt mijn evenement nu wel of niet binnen het forfait van de WKR?’, speelt de locatie waar het event gehouden wordt. De werkplek houdt voor de wetgever in: alle gebouwen, terreinen en accommodaties van een werkgever waarop de Arbo-wetgeving van toepassing is en waar arbeid wordt verricht. Voorbeeld: de kantine? Ja. Het parkeerterrein? Ja, als het terrein bij de locatie van de werkgever hoort en de Arbowetgeving van het bedrijf daarop van toepassing is. Zodra de locatie van het evenement tot de ‘werkplek’ behoort, vallen alle voorzieningen van het feest onder de nihilwaardering. De kosten van het feest vallen dan wel onder het forfait, maar worden niet als zodanig opgenomen als extra kostenpost en tasten de vrije ruimte dus niet aan.


Kantoor als feestlocatie?
 
Tentaccommodatie op uw eigen terrein
Zolang de parkeerplaats toebehoort tot de grond van het bedrijf en de Arbo-regels voor de werkgever daarop van toepassing zijn, dan valt ook een tijdelijke tentaccommodatie voor uw evenement onder de nihilwaardering. Tentenbouwers en partycateraars zijn dus redelijk positief over de WKR. Voor de laatste is immers bepaald dat alle consumpties op de werkplek (fris, wijn, bier, bittergarnituur, etc) binnen het forfait op nihil wordt gewaardeerd. Op het moment dat een hapje echter veranderd in een maaltijd (buffet, barbecue) dient de werkgever € 3,05 per werknemer te administreren binnen het forfait ongeacht de kosten van de maaltijd. 

Personeelsfonds i.p.v. personeelsvereniging
Het is een misverstand dat het opbouwen van een potje binnen een personeelsvereniging een vrijbrief is om de WKR te omzeilen. Het systeem van vrij inleggen door werkgevers in een personeelsvereniging van de organisatie voor een fun bedrijfsuitje of een feest, wordt door de werkkostenregeling volledig geplaatst binnen het forfait. Een veel betere optie is het personeelsfonds waarbij door de plaatsing in de wet de inleg en uitkering geen gevolgen hebben voor het forfait. Aan het personeelsfonds hangen wel enkele voorwaarden. Zo moet er o.a. een apart bestuur zijn, moet de inleg van de werknemer minimaal even groot zijn als de inleg van de werkgever en mag de werknemer geen rechten ontlenen aan het fonds. Een dergelijk fonds is zeker een optie voor bedrijven die bijvoorbeeld één keer in de twee jaar gaan skien, of een bedrijf dat over enkele jaren een jubileum heeft. De inschatting van experts is overigens wel dat dit in de komende periode 'gerepareerd' zou kunnen gaan worden, maar voor alsnog zou het personeelsfonds een uitkomst kunnen zijn.

Grijs WKR gebied, overwegend zakelijk karakter
En dan kom je op een grijs gebied, waar binnen de eventbranche veel onduidelijkheid over is. Kijkend naar de wetgeving en de evaluatiefase is dit ook het onderdeel waar wij ons als evenementenbureau goed in moet verdiepen. Valt een bedrijfsuitje met inhoud buiten het forfait? Of een evenement met inhoud en feest? Of een feest dat past binnen de communicatiestrategie van een bedrijf? Of teambuildingsactiviteiten? Tip van de experts : de bewijslast ligt bij de opdrachtgever/de werkgever. De werkgever moet dus aan de voorkant al heel goed inkaderen wat het doel van de dag is en hoe het event daaraan bijdraagt. Zo is een heisessie al snel van een overwegend (meer dan 50%) zakelijk karakter, maar is een Doe-dag met collega’s al even snel een grijs gebied. Bij teambuilding spreek je al snel over een consumptief karakter, of fun, en is het dus aan de werkgever om te overtuigen dat ook hier sprake is van overwegend zakelijk karakter.’

Knipsituatie
Een voorbeeld uit duizenden: een intern evenement op een evenementenlocatie, waar de presentatie van de jaarcijfers, met een spreker, entertainment en workshops afgesloten wordt met een bedrijfsfeest. Hier ontstaat een knipsituatie, waarbij de twee delen apart bekeken worden. Het eerst deel ‘beoordeelt’ de belastingdienst op eenzelfde wijze als het zakelijke diner, of de zakelijke meeting. Zo tasten de consumpties tijdens het zakelijke gedeelte (lees: verblijfskosten een gerichte vrijstelling) de vrije ruimte niet aan. Ook de spreker of het entertainment dat onderdeel is van het zakelijke programma vallen niet als kostenpost binnen het forfait. Ook de locatie maakt dan deel uit van het zakelijke karakter van het evenement. Let wel, een excursie in het kader van de dienstbetrekking naar Hawaii, zal bij de belastingdienst wel heel stevig onderbouwd moeten worden dat de inhoud van dit zakelijke treffen past bij deze specifieke bestemming.

Bij het voorbeeld van de jaarcijfers en het feest, volgt na het inhoudelijke deel een knipmoment. Alle kosten gemaakt voor het feest na afloop, worden volledig geplaatst binnen het forfait van de WKR. Pas als het zakelijke deel door loopt in het feest, waarbij dus elementen tijdens het feest ook een zakelijk karakter hebben en de dag afgerond wordt met een inhoudelijke afsluiting, dan komen we weer in een grijs gebied en zal van geval tot geval gekeken worden wat onder het forfait valt (consumptief gehalte) en wat buiten het forfait valt (overwegend zakelijk). Ook hierbij is het essentieel dat de werkgever vooraf duidelijk inkadert waarom ook het feestelijke deel overwegend zakelijk van karakter is.

Bij een dergelijk evenement zijn wij als evenementenbureau verantwoordelijk voor het aanbrengen van de knip in de kosten. Wij moeten de kosten splitsen. De bedrijfsadministratie kan deze bedrijfskosten vervolgens gemakkelijk toedelen binnen de WKR. 

De WKR voor u? Doe de Belastingdienst stappen plan
STAP 1
Bepaal of de vergoeding of verstrekking loon is. Vergoedingen en verstrekkingen die geen loon zijn of waarvoor vrijstelling bestaat vallen niet onder de regeling en gaan dus niet ten kosten van de vrije ruimte.
STAP 2
Is de vergoeding of verstrekking loon van de werknemer, ga dan na of deze onder de gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen valt. Daaronder vallen ook de kosten voor tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking. Het gaat hierbij om maaltijden, overnachtingen en dergelijke tijdens dienstreizen. Cursussen, congressen, seminars, vakliteratuur en dergelijke voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk 
STAP 3
Is de vergoeding of verstrekking geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering, kies dan of u deze als eindheffingsloon behandelt en in uw vrije ruimte onderbrengt of als loon van de werknemer behandelt. 
STAP 4
Bereken over het bedrag boven de vrije ruimte 80% eindheffing.
* Op www.belastingdienst.nl/wkr vindt u een zeer uit- gebreide versie van dit ruwe stappenplan. 

Oplossingen zoeken 
Weekers belooft binnen enkele weken de belangrijkste knelpunten in kaart te hebben gebracht. MKB-Nederland en VNO-NCW gaan graag met de staatssecretaris van financiën in gesprek om oplossingen te zoeken. Voor werkgevers blijft het belangrijk dat de WKR bijdraagt aan een afname van de administratieve lasten en werkgevers niet opzadelt met een stijging van hun loonkosten, aldus de ondernemersorganisaties.

Aanpassing loonbegrip 
Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is het goed dat Weekers ook aandacht heeft voor de aanpassing van het loonbegrip. Het is namelijk van belang dat kosten, die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering, niet worden aangemerkt als loon. Ook al zou er mogelijk sprake zijn van een privévoordeel voor de werknemer.
Bekende voorbeelden die onder de werkkostenregeling kunnen vallen zijn: bedrijfsfitness, fiets van de zaak,de hierboven besproken personeelsuitjes en zakelijke technologie zoals een tablet.

Wilt u door ons op de hoogte gehouden worden ?
Er zitten zoveel haken en ogen aan deze regeling, zeker als het gaat om onze tak van sport. Maar u moet meer weten, de ins en outs, de inzichten en de regels waarbinnen u mag en moet manoeuvreren. Wij zijn u hierbij graag van dienst. Wenst u een persoonlijk onderhoud, kunt u op ons rekenen. Wilt u op de hoogte gehouden worden over de WKR, mailt u uw gegevens dan even door aan michael@chapmanevents.nl en dan plaatsen wij u op onze speciale WKR mailinglist.

bronnen : MKB Nederland, www.eventbranche.nl, branchevereniging CLC VECTA
share
tell