Fiscale wetenswaardigeheden
Dat een evenement een uitstekende tool is om bedrijfsdoelstelling te behalen is inmiddels ruimschoots erkend. Omdat er ook een aantal fiscale aspecten zitten aan het organiseren van evenementen hebben wij gemeend een en ander voor u uiteen te zetten, opdat u als onze klant achteraf niet voor onverwachte fiscale problemen komt te staan.

Werkkostenregeling (WKR)

Sinds 1 januari 2011 geldt een nieuwe regeling: de werkkostenregeling (WKR). Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen toe te passen. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.
De werkkostenregeling komt in de plaats van de huidige regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. U bent nog niet verplicht gebruik te maken van de werkkostenregeling. Tot en met 2013 mag u ieder jaar opnieuw kiezen voor de werkkostenregeling of voor de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Begin 2013 wordt het percentage van 1,4% voor de vrije ruimte geëvalueerd. Vanaf 2014 geldt de werkkostenregeling voor iedereen.

Omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootbelasting.

Zowel bij omzet-, loon-, inkomsten en vennootbelasting zitten fiscale consequenties bij dergelijke uitjes. Bij de inkomsten- en vennootbelasting gaat het om de beperkt aftrekbare kosten. Lunch en diner kosten zijn voor 75% aftrebaar, terwijl ook representatiekosten voor 75% aftrekbaar zijn. Dit betekent dat voor een personeelsfeest het eten en drinken, voor 75% aftrekbaar is en dat de| totale kosten voor het uitje voor relaties ook voor 75% aftrekbaar zijn van de winst, overigens kan het bedrijf er ook voor kiezen de totale jaarlijkse beperkt aftrekbare kosten af te kopen voor een vaste bijtelling ad € 4.000 (per DGA). Bij loonbelasting kan er gesproken worden over loon in natura, terwijl bij de omzetbelasting de Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA) om de hoek komt kijken.

Loon in natura

Wanneer er sprake is van een personeelsuitje kwalificeert de belastingdienst dit als loon in natura. Over de waarde moet dan loonbelasting en sociale premies betaald worden. Gelukkig geldt er een vrijstelling indien het personeelsfeest aan bepaalde voorwaarden voldoet:

Het personeelsuitje moet toegankelijk zijn voor minimaal 75% van uw werknemers (of voor 75%| van uw werknemers die behoren tot een organisatorische of functionele eenheid). Daarbij is van belang dat minimaal 75% van uw werknemers een uitnodiging heeft ontvangen. Niet vereist is dat ook minimaal 75% daadwerkelijk deelneemt aan uw personeelsuitje. 

Als uw personeelsuitje aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet, is er over een bedrag van € 340,- per werknemer geen loonheffing en premies sociale verzekeringen verschuldigd. Is er sprake van een jubileumfeest, dan is het bedrag van de vrijstelling zelfs € 454,- per werknemer. Indien de werkgever per jaar € 500,- uitgeeft aan een werknemer dan is de werkgever loonheffing en premies sociale verzekeringen verschuldigd over het verschil en niet over het totaalbedrag. Van een jubileum is sprake als uw bedrijf 25 of 40 jaar bestaat. Let op de vrijstelling geldt niet per feest, maar per jaar. Indien u in één jaar meerdere personeelsfeesten organiseert, moet u de waarde van deze feesten 
bij elkaar tellen.

Verhogen vrijstelling, vraag een gespecificeerde rekening! Wanneer u een personeelsuitje organiseert, waarbij een ontbijt, lunch of diner wordt verstrekt mag als loon een normbedrag worden gehanteerd, de normbedragen zijn: ontbijt en lunch € 1,55 per werknemer en voor een diner € 3,10. Stel dat de factuur voor 10 personeelsleden voor een diner € 500,- bedraagt, geldt niet voor de vrijstellen € 50,- per persoon, maar het normbedrag ad € 3,10 hierdoor is het mogelijk het normbedrag behoorlijk te verhogen.

Als de waarde van uw feest per werknemer méér bedraagt dan het bedrag van de vrijstelling, dan hoeft slechts over het meerdere loonheffing te worden ingehouden. Deze loonheffing kan worden ingehouden op het salaris van uw werknemer. Als de kosten hoger uitvallen kunt u ook eventueel de belasting afdragen via de eindheffing met toepassing van het relatief voordelige enkelvoudige tarief. Als gevolg van deze eindheffing vindt geen belastingheffing bij de werknemer plaats, maar voldoet u als werkgever de verschuldigde loonbelasting. De belastingdienst telt meegenomen partners mee bij de berekening van de betreffende werknemer.

Omzetbelasting

De factuur van een personeelsuitje of uitje voor relaties bevat in de regel omzetbelasting. Deze omzetbelasting op de kosten van het uitje kan vanwege het Besluit Uitsluiting Aftrek niet als voorbelasting in aftrek worden gebracht indien de kosten van alle personeelsvoorzieningen samen per werknemer per jaar uitkomen boven de € 227,-. Over de kosten van het eten en drinken is de (meestal 6%, behalve alcoholische dranken 21%) omzetbelasting in zijn geheel niet aftrekbaar.

Hierna komen nog een aantal interessante wetswijzigingen die in het wetsvoorstel 'Paarse krokodil' zijn opgenomen:

Geschenkenregeling verruimd
Het bedrag voor een geschenk dat een werkgever fiscaal aan een werknemer mag verstrekken op een erkende feestdag of met sinterklaas, zal worden verhoogd van € 35 naar maximaal € 70 per werknemer per jaar. Dit bedrag mag verspreid worden over meerdere cadeaus en hoeft niet meer ter gelegenheid van een feestdag te worden gegeven. Daarnaast zal het eindheffingtarief worden verhoogd van 15% naar 20%.

Bedrijfsfitness
De voorwaarde dat bedrijfsfitness geheel of nagenoeg geheel moet plaatsvinden tijdens werktijd, vervalt. De voorwaarde dat het sporten moet plaatsvinden op een door de werkgever aangewezen locatie, blijft wel bestaan. Een extra nieuwe voorwaarde is evenals bij personeelsfeesten dat deze regeling niet alleen mag gelden voor de directeur-grootaandeelhouder.

Reiskostenregeling verruimd
De vaste vergoedingsregeling voor de reiskosten woon-werkverkeer wordt verruimd. Als een werknemer op 70% of meer van het aantal werkbare dagen naar een vaste arbeidsplaats reist, kan een volledige reiskostenvergoeding belastingvrij worden verstrekt, alsof de werknemer wel op alle dagen op de vaste arbeidsplaats heeft gewerkt. Eventuele dienstreizen kunnen daarnaast tegen € 0,19 onbelast worden vergoed. De basis voor het aantal reisbare dagen wordt 214 dagen per kalenderjaar, mits de werknemer in feite ten minste 150 dagen deze reis maakt.

Fietsregeling: bijtelling vervalt
De bijtelling voor de fietsregeling van € 68,- vervalt. Dit houdt in dat de werkgever onbelast een fiets aan de werknemer kan vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen tot een bedrag van maximaal € 749,-als de werknemer op meer dan de helft van het aantal dagen per fiets woon-werkverkeer reist. 

Dit informatiebulletin is tot stand gekomen in samenwerking met Baarda – Gabler Accountants, wanneer u meer informatie wilt inwinnen over bovenstaande fiscale consequenties kunt u met uw eigen adviseur contact opnemen of met Baarda – Gabler Accountants, zie voor de contactgegevens www.baarda-gabler.nl
Caroline (Chateau Meiland) begint winkel in Amsterdam https://t.co/sb7icGnJvu